Stichting Dorp in Bedrijf

Dorp in Bedrijf wil (nieuwe vormen van) bedrijvigheid mogelijk maken: initiëren, inspireren, stimuleren, faciliteren. De ontstane bedrijvigheid wordt neergelegd bij initiatieven, bedrijven of organisaties zelf.

Het mogelijk maken van bedrijvigheid leidt tot in ieder geval de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van samenhang in (nieuwe) bedrijvigheid wat betreft aard activiteit en samenwerking van mensen en/of organisaties;
  • Het samenwerken met, deelnemen in, en oprichten van organisaties in Oost Maas & Waal;
  • Het (bijdragen aan) de opzet en ontwikkeling van bedrijvigheid in Oost Maas & Waal (leveren van kennis en/of (deel)financiering);
  • Het daartoe uitdragen van de centrale boodschap en missie van Dorp in bedrijf, vanuit een gezamenlijk perspectief en vanuit de specifieke wortels van de initiatiefnemers.

Dit betekent dat Dorp in Bedrijf géén activiteiten ontplooit in het uitvoeren van de bedrijvigheid zelf. De volgende activiteiten gebeuren in de organisaties zelf: het (doen) produceren  van bepaalde producten of diensten, het verwerven, beheren en exploiteren van bepaalde productiemiddelen, inkoop/verkoop/distributie van bepaalde producten of diensten.

Dit maakt dat Dorp in Bedrijf een lichte en eenvoudige bedrijfsvoering kan houden, en dat de focus kan liggen op de concrete business en resultaten.

Ook concurreert Dorp in bedrijf niet met bedrijven en bedrijvigheid.

Dorp In Bedrijf heeft middelen nodig om bovengenoemde kernactiviteiten te financieren. De inzet is om deze kosten hoofdzakelijk te gaan financieren vanuit de genereerde bedrijvigheid.

Het verdienmodel moet nog nader worden uitgewerkt. Om start en opbouw van Dorp in Bedrijf te financieren zijn externe financieringsbronnen (subsidies, fondsen en/of donaties) noodzakelijk.

Er is gekozen voor oprichting van een stichting met het oog op bovengenoemde doelen en activiteiten. Het bestuur bestaat uit  Anneke Bode (voorzitter), Ton Baaijens (secretaris/penningmeester) en Annelieke Steenbergen (bestuurslid)

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor zover bestuursleden betrokken zijn bij de uitvoering of begeleiding van projecten en deze werkzaamheden uitstijgen boven algemene bestuurswerkzaamheden, worden die werkzaamheden aangemerkt als werkzaamheden in het kader van een onderneming. Het tarief dat daarvoor geldt blijft binnen de normen die gelden bij aanbesteding of subsidiering. Als deze normen in een concrete situatie ontbreken geldt maximaal een marktconform tarief.

Het inschakelen van bestuursleden in het kader van een onderneming vergt een bestuursbesluit.

Dorp en Bedrijf wil een open en uitnodigende organisatie zijn:

  • Het bestuur zal tijd en energie investeren in het informeren en betrekken van inwoners en bedrijven.
  • Ook worden op project- en/of activiteitenbasis mensen woonachtig en/of werkzaam in Oost Maas & Waal.

Er bestaat de mogelijkheid te komen tot een raad van advies, om vanuit deze activiteiten mensen woonachtig en/of werkzaam oost Maas & Waal in formele zin ook een rol te geven in de stichting.

Verslag bestuursvergadering 2020

Verslag bestuursvergadering 2017:

Verslag bestuursvergadering en jaarverslag 2016:

Verslag bestuursvergadering en jaarverslag 2015: