Doel en uitgangspunten

Kader

Het is een groot goed is dat de start van Dorp in Bedrijf al werkende weg, op een organische manier tot stand is gekomen. Dorp in Bedrijf is vanaf het begin een realiteit geweest, en niet alleen een theoretisch concept of een visie. De bovengeschetste visie heeft zich in feite ontvouwen vanuit en in samenhang met de dagelijkse praktijk.

Tegelijk is de behoefte ontstaan om Dorp in Bedrijf meer (organisatorisch) vorm en inhoud te gaan geven, vanuit de nagestreefde groei van nieuwe bedrijvigheid.

 • Samenwerken vanuit het beginsel ‘vrijheid in verbondenheid’. Dorp in Bedrijf is tot ontwikkeling gekomen in een samenwerking van maatschappelijk ondernemers, waarbij iedereen tegelijk verantwoordelijk is voor continuering en uitbouw van de eigen ‘business’ én de meerwaarde ziet van samenwerking (‘elkaar wat gunnen’).
 • Een flexibele, op handelen en resultaat gerichte werkwijze. Een lichte organisatie dus, die snel kan besluiten en kansen kan pakken als die zich voordoen. Bedrijvigheid stimuleren en genereren verhoudt zich niet met traagheid en stroperigheid.
 • Draagvlak behouden en vergroten: mensen meenemen en betrekken in streek om samenhang en bedrijvigheid te vergroten.
 • Doel en uitgangspunten van Dorp in Bedrijf

Dorp in Bedrijf heeft tot doel:

 • Het mogelijk maken en stimuleren van:
 • (Nieuwe vormen van) bedrijvigheid, waarbij een combinatie wordt gemaakt van kleinschalige dorpseconomie met  toerisme, (cultuur)historie, duurzaamheid, zorg, onderwijs, en leefbaarheid,
 • Zodat er in economisch en sociaal opzicht meerwaarde ontstaat.

Hierbij worden nieuwe vormen van bedrijvigheid gezien als sleutel tot leefbaarheid en participatie.

Dorp in Bedrijf hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

Mens in Bedrijf:

 • ruimte voor individueel initiatief;
 • ruimte voor erkenning en vertrouwen;
 • ruimte voor plezier, vrolijkheid en zingeving;
 • een eerlijke prijs voor de producent en de consument.

Maatschappij in Bedrijf:

 • organiseren op (economische en sociale) samenhang en verbinding;
 • recht doen aan belangen van inwoners;
 • de menselijke maat: mensen kunnen verbindingen nog zien, ervaren of herstellen en versterken;
 • iedere bijdrage telt en is waardevol; deelnemen kan op allerlei manieren (gedrag gericht op inclusie).

Milieu in Bedrijf:

 • een kleine kringloop: zoveel mogelijk produceren uit eigen buurt/omgeving (zo dichtbij als kan…);
 • bevorderen gebruik duurzame energie (wind, zon, biomassa);
 • bevorderen duurzaam gebruik ruimte;
 • ruimte gebruiken in perspectief en met respect voor de (cultuur)historische omgeving;
 • diervriendelijk ondernemen.

Vanuit de ‘kleine kringloop’ redenerend gaat het zoveel mogelijk om Lokale organisaties, verbindingen worden gemaakt binnen Oost Maas & Waal (de gemeentes Wijchen, Druten en de daarbij behorende kleine kernen), dan wel organisaties of kernen in de omliggende streken (zo dichtbij als kan). Hiervoor is samenwerking noodzakelijk in de voor de bedrijvigheid in de relevante omgeving.

 

Voor meer informatie kijk ook bij: